Ndebele Bible 

Ukuphendulelwa kokuqala eSiNdebeleni kweThestamente eliTsha kwenziwa ngabafundisi abamhlophe be-London Missionary Society. Ugwalo lukaMathewu Iwabhalwa ngomnyaka ka- 1884, kwasekuphendulelwa lonke iThestamente eliTsha kuwona lowomnyaka, kodwa kwacindezelwa amaThestamente amalutshwana nje. IThestamente eliTsha IliTsha IeSiNdebele laqaliswa ukucindezelwa ngabeBritish & Foreign Bible Society ngomnyaka ka- 1903, laphindwa ukucindezelwa ngomnyaka ka-1912. Ngomnyaka ka-1930 amaHubo aphendulelwa eSiNdebeleni, ahlanganiswa leThestamente eliTsha ogwalweni lunye, olwacindezelwa ngawona lowomnyaka.

Ngomnyaka ka-1961 kwamiswa iKomiti Labantu abamele amabandla amanengi aselizweni laMaNdebele (Matabeleland) ukuba ilungise kutsha iThestamente eliTsha lamaHubo, lokuba ukubhalwa kwamabala kufanane iThestamente eliTsha lamaHubo, lokuba ukubhalwa kwamabala kufanane lalokho okwenziwaezingwalweni zonke zalamhla. Umsebenzi lo waphela ngomnyaka ka-1968.

Ngem va kwalokho abeBible Society bamisa ukuba iThestamente eliDala liphendulelwe sSiNdebeleni okwesikhathi sokuqala sokwenziwa kwalokhu, ukuze abantu babe leBhayibhili lonke ngeSiNdebele. Njalo kwavunyelwana ukuba izingwalo ezithiwa yiDutero-Khanonika, amanye amabandla azibiza ngokuthi yiApokrifa (Apocrypha), lazo ziphendulelwe eSiNdebeleni njengokwenziwa khathesi emazweni amanengi.Kwavunyelwana njalo ukuthi kuzalungiswa amaBhayibhili amabili, elinye libe lezingwalo lezi, lelinye lingabi lazo. Ngakho kwasekumiswa iKomiti entsha elabameli bamabandla amanengi. Yaqalisa ukwenza umsebenzi lo ngomnyaka ka-1966.

Abe-United Bible Societies bamisa ukulungisa lokucindezela iBhayibhili leli elizweni lakithi, atshi ngaphetsheya njengakuqala. Ngakhope umsebenzi wokucindezela waqaliswa ngomnyaka ka-1976 ngabacindezeli base Sozibele.Abaphendulela iBhayibhili eSiNdebeleni basebenzisa ingwalo ezinengi zokubanceda emsebenzini wabo, kodwa ukuziloba zonke lapha kakudingeki.IBhayibhili elithiwa yiRevised Standard Version Common Bible yasetshenziswa yaba yisiqondiso esiqakathekileyo kulumsebenzi; futhi kwasetshenziswa kakhulu lamanye amaBhayibhili aweSiNgisi njengala: Todays’s English Version; New English Bible; Jerusalem Bible. Luncwadi zasendulo zesiHeberu lezeGriki zasetshenziswa kakhulu.

Bonke ababala iBhayibhili leli kabananzelele lezizinto:

Lanxa kukhona encwadini zasendulo ezehlukeneyo amavesi amanengi alamazwi awehlukileyo, ukwehlukana lokho kakutshengiswa kuleli iBhayibhili, ngengalokhu kutshengiswa emaBhayibhilini esiNgisi ngaphansi kwamapheji, ngoba lokhu kukasizi kakhulu, njalo kungaphambanisa abanengi. Uphawu lolu [ ] lutshengisa ukuthi amavesi athile aphakathi kwalo kawafunyaniswa encwadini zonke zasendulo. Indawo ezimbili eThestamenteni eliTsha ( uMarko 16:9-20, uJohane 7:53-8:11) lazo zilaloluphawu [ ] ngenxa yalezizizatho.